Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Organisatie


De school is bestuurlijk geheel onafhankelijk. Hiervoor is in het verleden bewust gekozen aangezien het bestuurlijk eenpitten de beste garantie vormt voor het in stand houden van het categoriale gymnasium. Te veel gymnasia zijn na bestuursfusie opgegaan in grote scholengemeenschappen.

Er werd en wordt wel beweerd dat bestuurlijke zelfstandigheid te grote (financiële) risico’s met zich meebrengt. De praktijk is echter anders. Er wordt veel geld op de personele exploitatie bespaard doordat buiten- of bovenschoolse managers op Sorghvliet niet bestaan. En de rekening van de personele en financiële verplichtingen van slechtdraaiende scholen onder hetzelfde bestuur wordt ons niet gepresenteerd.


Curatorium

Het curatorium vormt het bestuur van de Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Van deze vereniging kunnen alle ouders van leerlingen van de school lid worden, mits zij de grondslag onderschrijven. Aanvraagformulieren voor het lidmaatschap van de Vereniging kunt u opvragen bij de administratie van de school. Het lidmaatschap kost minimaal € 10,- per kalenderjaar.

‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’

Het curatorium heeft geen taken in de dagelijkse gang van zaken op school. Deze taken worden zelfstandig door de schoolleiding verricht. Het curatorium heeft de rol van ‘toezichthouder’, zij het dat dit toezicht zo is georganiseerd dat het curatorium wel het algemene beleid van de school blijft bepalen. De voordelen van kleinschaligheid blijven ook in deze structuur gehandhaafd.

Naast het overleg met de schoolleiding kent het curatorium jaarlijkse bijeenkomsten met de personeelsraad, de oudercommissie en de leerlingenraad van de school. De activiteiten van de leden van het curatorium zijn onbezoldigd.

Hier vindt u informatie over de werving van nieuwe leden van het curatorium.

De samenstelling van het curatorium is als volgt:

  • Mw. Drs. K.H.C. van der Meer-Snakenborg, president-curator
  • Mw. Mr. J.J. van Harinxma thoe Slooten-Willemsen, curator-secretaris
  • Ir. E.E. van Rhede van der Kloot rc, curator-penningmeester
  • Mw. Mr. W.I. Wisman, curator
  • Mw. Ds. A.P. Brabander-Schuytvlot, curator

Kwaliteitsbeleid

Leerlingen van de zelfstandige gymnasia presteren beter dan vwo'ers op scholengemeenschappen. Niet alleen de examenresultaten zijn beter maar ook de resultaten per leerjaar liggen hoger. De resultaten van Sorghvliet behoren bovendien ieder jaar weer tot de beste van de zelfstandige gymnasia in Nederland.
Wilt u meer weten over kwaliteitsbeleid en doorstroming? U vindt meer informatie in onze schoolgids (zie downloads) en in het jaarverslag van 2014-2015.


Schoolplan 

Het schoolplan is te downloaden via de pagina downloads.
  
 


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana